PASKA : FETIM-PIFALIANA HO AN誰Y OLONA REHETRA

PツQUE : C脱ST  UNE  JOYEUSE  FハTE  POUR   L辿UMANITE

1 Korintiana 5, 7b : ォ Fa voavono Kristy, Paska ho antsika サ.

 

FAMPIDIRANA

 

Na ny bokin地y Asa 10, izay manambara  ilay teny soa milaza fiadanana, ary izany teny soa milaza fiadanana izany tsy inona fa Ilay Jesoa Kristy novonoina, maty nefa nitsangana tamin地y maty. Na ny bokin地y 1Korintiana 5, izay milaza an段 Kristy maty, Paska ho antsika, ka tokony hanao andro firavoravoana isika. Na ny bokin地y Lioka 24, izay mitantara ireo mpianatra nankany amin地y fasana, tsy nahita an段 Jesoa tao am-pasana fa efa nitsangana tamin地y maty ; na dia tsy nilaza mivantana ny hafalian地y mpianatra aza i Lioka dia azo ninoana, tamin地y fihetsik段zy ireo, fa dibon-kafaliana tokoa izy ireo. Raha aravona ny voalazan段reo texte 3 ireo dia samy mampiseho ny fifalian地y mpanara-dia ny Tompo noho nitsanganan段 Jesoa tamin地y maty. Heveriko, ry havana fa mamintina ny perikopantsika androany ity 1 Kor. 5,7b ity : ォ Fa voavono  Kristy, Paska ho antsika サ. Fa inona marina moa ry havana ny Paska, ary inona no antony nilazan段 Paoly apostoly eto hoe : ォ Voavono Krsity, Paska ho antsika サ ?

 

FAMELABELARANA

 

Tsy ho fantantsika feno, ry havana, ny Paska kristiana raha tsy fantantska aloha ny Paska Jiosy. Ny Paska jiosy dia fahatsiarovana ny nanafahan但ndriamanitra ny Zanak棚sraely tamin地y fanandevozana tany Egypta , araka izay hita ao amin地y bokin地y Eksodosy 12. Rehefa nandefa ireo loza 9 Andriamanitra, dia mbola nanamafy ny fony i Farao ka tsy nety nandefa ny Zanak棚sraely  handeha. Nanambara 灑y ny Tompo fa handefa ny loza fahafolo farany : Handeha hamakivavy an段 Egypta manontolo ny Tompo ka nandringana ny lahimatoa rehetra, na ny lahimatoan地y olona na ny biby. Mba tsy haharingana ny lahimatoan地y Zanak棚sraely amin段o alina io dia izao no hataony : ny isam-pianakaviana dia samy hamono zanak弛ndry tsy misy kilema (izany hoe zanak弛ndry salama tsara, tsy mandringa, na poaka  ny masony, ha tapaka ny rambony,sns), lahy ary herintaona. Amin段o alina io dia hovonoina izany ondry izany ary hangalana  ny rany hatentina amin地y tolanam-baravarana roa sy ny tataom-baravarana. Atsatsika ny henan段lay ondry ary hohanina amin段zany alina izany, miaraka amin地y mofo tsy misy masirasira ( izany hoe mofo tsy misy leviora), hohanina miaraka amin地y anana mangidy. Tamin段ny alina iny raha nandeha namakivaky an段 Egypta Andriamanitra, izay varavarana rehetra tsy nisy ra, dia ringana avokoa ny lahimatoa tao amin段zany trano izany, fa ny an地y Zanak棚sraely kosa, izay nisy ran地y zanak弛ndry ny varavarana dia tsy voakitikitika ny lahimatoa rehetra. Izany fotoana izany no Pasaka teo amin地y Jiosy, Paska voalohany. Ary ny teny hoe Paska, amin地y teny hebreo dia  ォ pessa サ avy amin地y  verbe hebreo hoe ォ Passoha サ izay midika hoe : ォ mandalo サ. Ny dikan地y hoe Paska izany ara-bakiteny dia ォ Fandalovana サ : Andriamanitra nandalo na namakivaky an段 Egypta, ka namono ny lahimatoa rehetra  tao amin地y trano izay tsy nisy ra tamin地y varavarana. Izany no Paska Jiosy, ary hatramin段zao ry zareo dia mankalaza izany, amin地y alalan地y fihinana henan地y zanak弛ndry natsatsika sy fihinana mofo tsy misy leviora. Ny Paska kristiana kosa dia tsy izany : Andro nitsanganan段 Jesoa Kristy tamin地y maty. Rehefa nosamborina Izy ny Alakamisy alina tao an-tsahan地y Getsemane, notsaraina ny Zoma maraina, nohombohana teo amin地y hazo fijaliana iny Zoma iny ihany, maty tamin段ny Zoma iny ihany, talohan地y filetehan地y masoandro tamin地y 6 ora hariva, nalevina tamin段ny Zoma iny ihany. Tao am-pasana Izy nanomboka ny Sabotsy tontolo, ny Alahady maraina vao mangiran-dratsy Izy nitsangana tamin地y maty. Izany fitsanganan地y Jesoa Kristy tamin地y maty izany no Paska ho antsika kristiana. Saika nitovy ny fotoana hankalazan地y Jiosy  sy ny Kristiana ny Paska, satria ny Alakamisy masina no nanorenan段 Jesoa ny Fanasan地y Tompo talohan地y nisamborana Azy, Paska Jiosy io alakamisy io. Izany hoe ny fotoana nankalazan段 Jesoa sy ny mpiananany ny Paska Jiosy amin地y maha Jiosy azy ireo, no nanorenany ny Sakramentan地y Fanasan地y Tompo (Vakio Lioka 22). Izany no mahatonga ny Paska Jiosy sy ny Paska kristiana saika miarakaraka, roa andro no manelanelana azy. Ny Pasaka Jiosy tamin段zany, andro Alakamisy, ary ny Paska kristiana nitsanganan段 Jesoa tamin地y maty dia andro Alahady.

 

Araka izany ny Paska Jiosy : nisy ny famonoana ilay zanak弛ndry tsy misy kilema, natentina tamin地y varavarana ny rany, ary tsy tratry ny fandringana ny Jiosy, avy eo dia afaka ny Jiosy, navelan段 Farao hiala tao amin地y tany nanadevozana. Ary izany ry havana dia tandindon地y Paska kristiana. Tahaka izany ihany ny Paska kristiana saingy, Jesoa Kristy no zanak弛ndry novonoina tao Kalvary teo ambony hazo fijaliana. Ny rany tsy nahosotra tamin地y varavarana fa raraka teo amin地y hazo fijaliana ; ary Izy kosa no manafaka ny olona tsy ho andevon段 Satana intsony.

 

Ry havana malala ao amin地y Tompo, inona 灑y no tian段 Paoly apostoly hambara amin地y hoe : ォ Fa voavono Kristy, Paska ho antsika サ ? Ny Paska Jiosy dia fotoam-panafahana ary fotoam-pandresena. Fotoam-panafahana ny Zanak棚sraely andevo tany Egypta nandritra  ny 430 taona, fotoam-pandresena : resy Farao sy ny miaramilany ka tsy maintsy nandefa ny Zanak棚sraely ho afaka. Fa manoatra lavitra noho izany ny Paska kristiana : fotoam-panafahana ihany koa, saingy nanafahan但ndriamanitra, tsy ny Israely ihany fa ny olombelona rehetra teo ambany fanandevozan地y satana tamin地y alalan段 Jesoa Kristy. Fotoam-pandresena ihany koa, dia ny nandresena ny fahafatesana ilay fahavalo farany : nitsangana tamin地y maty Izy. Ary izany no maha fotoam-piravoravoana ny Paska satria nafahana isika, resy ny fahavalontsika. Ary izany no tena fifaliana lehibe indrindra : sady afaka no nandresy. Ary izany no tian地y Tenin但ndriamanitra hambara eto. ォ Voavono Kristy, Paska ho antsika サ : voavono Kristy fandresena ho antsika, famonjena ho antsika, fifaliana ho antsika. Raha tsy maty teo ambony hazo fijaliana Jesoa Kristy,ry havana, tsy nisy izany fitsanganany tamin地y maty izany. Raha tsy maty Jesoa tsy nisy izany fifaliana , fandresena na famonjena izany. Tsy maintsy maty aloha Izy, izay vao nitsangana tamin地y maty. Izao sary izao, ry havana no tsara ho azonareo : tsy maintsy misy aloha ilay fahafatesan段 Kristy, vao misy ilay fitsanganana amin地y maty, ilay Paska io, vao misy ilay fifaliana (FAHAFATESANA , FITSANAGANANA, FIFALIANA). Raha vao tsy nisy ilay fahafatesana dia tsy nisy ireo roa farany (Fitsanganana, sy fifaliana). Izay no mahatonga an段 Paoly eto milaza hoe : ォ Voavono Kristy, Paska ho antsika サ. Voavono aloha Kristy, maty aloha Kristy, izay vao nisy ilay Paska, Izay vao nisy ilay fifaliana.

 

Andeha haka ohatra isika mba hampahazava azy. Andeha atao hoe manana ekipa mpanao baolina kitra isika ato amin地y FPMA Aix-Marseille. Dia tampotampoka eo, iny ilay ekipa mpanao baolin地y FPMA fa nandeha minibus, mamakivaky ny tan瀟an地y Marseille mihorakoraka : ォ !  ! ! サ). Dia anontanian地y olona : taiza ianareo no nanao baolina, nifandona tamin段za ary naharesy firy sy firy ? Dia hoy ny valiteny hoe : An ! An !, tsy taiza tsy taiza izahay, tsy nifandona tamin段za na tamin段za, fa naharesy fotsiny, dia faly. Dia holazain地y olona amin段zay fotoana izay hoe efa misy fahavoazana, misy voa kely ny sainy.

Tahaka an段zany koa : andeha ataontsika hoe tsy maty Jesoa. Dia iny isika hitory amin地y olona hoe : ny Jesosinay dia mahery fa naharesy ny fahafatesana. Dia hanontany ny olona hoe taiza ny Jesosinareo no nandresy ny fahafatesana ? Dia hoy isika hoe : nandresy ny fahafatesana fotsiny Izy kah !. Dia holazain地y olona fa ho adala isika kristiana raha izany. Ry havana malala ao amin地y Tompo, tsy nanao an段zao fankalazana ny Paska izao isika, raha tsy maty aloha Kristy ; tsy nifaly tahaka izao isika raha tsy maty aloha Kristy. Fa voavono aloha Kristy vao nisy ny Paska ho antsika. Tsy maintsy nandalo fijaliana, nandalo fahafatesana aloha ny Tompo, mba hanaporofoan但ndriamanitra fa mahery Izy, mandresy ny fahafatesana, tsy mahatazona azy ny fahafatesana ; ary izany dia mba hanamafy orina ny finoan地y kristiana sy hanany fifaliana.

 

Ry rahalahy sy anabavy ao amin地y Tompo, hafatra telo no tian地y Tompo ampitaina amintsika avy amin段zany Tenin但ndriamanitra izany. Ny hafatra voalohany dia izao : ny tena fiafaliana, fifaliana anaty fa tsy ivelambelany, fifaliana maharitra fa tsy fifaliana mandalo, dia tsy maintsy miainga amin地y zavatra mafy, tsy maintsy miatomboka amin地y fitsapana, fiaretana, tahaka ny fifalian地y Paska niainga tamin地y fijaliana sy fahafatesan段 Kristy. Jereo ny fifalian地y mpianatra afa-panadinana. Fa mialohan段ny fifaliana iny tsy maintsy nisy  fiaretana tao : miaritory mianatra, mifoha maraina be, miaritra hatsiaka, sns. Jereo ny fifalian地y atleta anakiray nahazo medaly volamena. Mialohan地y nahazoany medaly volamena, dia tsy maintsy nisy fiaretana tao : entrainement mafy, sy henjana, nisy fifehezan-tena maharitra. Koa ho anao izay ao anatin地y fitsapana mahamay , fahoriana, zava-tsarotra ankehitriny, dia izao no tsarovy : nataon但ndriamanitra izany mba hanomanana anao ho amin段lay fifaliana lehibe sy maharitra any aoriana any, ary indrindra hanomanana anao ho amin地y fifaliam-ben地y lanitra. Raha misy olona roa samy narary : ny anankiray naratra kely fotsiny ny tanany, ny anankiray jamba nandritra ny 10 taona. Samy nositranin地y Tompo izy ireo. Iza no faly indrindra amin段reo olona roa samy narary ka nositranina ireo ? Tsy isalasana fa ilay jamba no tena faly tsy misy toy izany, ary tsaroany mandra-pahafatiny izay nataon地y Tompo taminy. Misaora an但ndriamanitra ry havana raha omeny fitsapana mafy ianao ankehitriny, satria tiany homena fifaliana  ary ny tena fifaliana ianao aoriana ao, tiany homena fifaliana maharitra. Fa maty aloha Kristy, vao nisy ny Pasaka, ilay fifaliana lehibe.

 

Ny hafatra faharoa, raha ny fitsanganan段 Jesoa Kristy tamin地y maty no anton地y fetin地y Paska, ny tokony hataon地y olona voalohany indrindra amin地y Paska dia ny mandeha midera sy manome voninahitra an但ndriamanitra any am-piangonana, misaotra an但ndriamanitra. Tsy nisy izany Paska izany raha tsy nitsangana i Jesoa. Nefa dia ilay fototry ny Paska indray no hadino rehefa Paska, fa lasa ny olona miala voly, mijery Cinema, mihinan-kanina. Izany no Paska amin地y olona maro. Nisy mpitory teny anankiray izy raha nitory ity teny ity izy dia hoy izy : Ny teny hotoriako, ry havana dia teny efa mahazatra antsika ihany, voasoratra ao amin地y 1 Kor. 5,7 ary somary hovaiko kely hanaraka ny toetr誕ndro  mba hieritreretako sy hieritreretanao ny famaky azy, toy izao ny famakiako azy : Fa voavono ny vorombe hanaovantsika Paska ! Ry havana dia ho vitan地y vorombe ve ny antsika ny Paska. Sanatria anie izany ry havana. Tsy ho fety sy lanonana ara-nofo akory ny Paska fa fifaliana noho ny fandresen段 Kristy ny fahafatesana ka hanomezam- boninahitra Azy aty am-piangonana.

 

Ny hafatra fahatelo farany dia izao, ny Andriamanitra ivavahantsika dia  Andriamanitra velona, noho izany dia azontsika  hiresahana sy hamborahantsika ny manahirana antsika rehetra ; fantany, hitany, reny, tsapany ny mitranga rehetra eo amin地y fianinantsika, na inona na inona. Nahoana isika no malahelo lava, mitanondri-dava, nahoana isika no matahotra foana eo ami地y fiainan-tsika, nahoana isika no manahy ny amin地y ampitso ? Nahoana no tsy resahantsika amin但ndriamanitra ny olantsika fa tehirizintsika manokana ho antsika. Ohatry ny misalasala isika fa velona ny Andriamanitra ivavahantsika, eo anilantsika mandrakariva, azo iresahana, angatahana, afaka manampy, mamonjy.

 

Indray mandeha, ry havana, i Lotera ilay mpanitsy fivavahana, rehefa niezaka araka izay azony natao izy tamin段zany fanitsiam-pivavahana izany, nefa dia fanenjehana, fifofoana ny ainy aza no nitranga, dia kivy izy. Nihidy aman-trano irery tao izy, tsy nety nihinan-kanina sy nisotro rano. Nandeha ny andro maromaro, niezaka nandresy lahatra azy ny vadiny mba hihinan-kanina izy fa tsy naharesy lahatra azy. Resin地y fahakiviana tanteraka i Lotera. Indray andro nandondona tao amin地y efitrano  nisy an段 Lotera ny vadiny, nanao ankanjo mainty fisaonana. Taitra be i Lotera nahita ny vadiny misaona manao ankanjo mainty. Fa iza no maty hoy izy no misaona tahaka an段o ianao. Dia hoy ny vadin段 Lotera : Maty Andriamanitra dia izany no mahatonga ahy hisaona. Ianao angaha adala, hoy Lotera ? Aiza no hisy Andriamanitra maty. Sao dia efa misy voa kely ny sainao. Dia hoy ny vadiny : raha tsy maty Andriamanitra , nahoana no manao an段zao ianao : tsy mety mihinan-kanina, mamoifo, very fanantenana. Matoa ianao manao an段zao dia satria maty Andriamanitra. Tsy misy azo antenaina intsony. Nanomboka tamin段zay tenin地y vadin段 Lotera izay no nahatonga saina an段 Lotera. Raha velona tokoa Andriamanitra, nahoana aho no mamoy fo, nahoana aho no kivy, very fanantenana, hoy izy. Tsia hoy izy tsy maty Andriamanitra, velona ny Andriamanitra hivavahako. Nitsangana i Lotera, niala tao amin段lay efitra, lasa nisakafo izy, ary nanohy indray tamin-kery sy hafanam-po ny fanitsiam-pivavahana nataony. Ry, havana, matetika tokoa  ny fihetsika asehontsika dia mitory fa maty ny Andriamanitra hivavahantsika. Paska anio, ry havana. Te hampahatsiaro antsika indray ny Tompo fa velona Izy, velona Jesoa, nitsangana tamin地y maty. Fifaliana ho antsika izany. ォ Fa voavono Krsity, Paska ho antsika サ. Paska : fetim-pifaliana ho an地y olona rehetra. Fa velona Jesoa.

Amena !